top of page

GON/ ION

Wat is GON?

Het Geïntegreerd ONderwijs is een samenwerking tussenhet gewoon onderwijs

en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om leerlingen met een beperking

en/of leermoeilijkheden de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon

onderwijs met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

 

Als dynamisch, gemotiveerd en flexibel team van leerkrachten en paramedici streven we

naar specifieke ondersteuning voor iedere leerling.

Hierbij houden we rekening met de persoonlijkheid, de noden en de talenten van elkeen.
We hanteren een leerling-, ouder-, en schoolteamgerichte werking.

Momenteel is het even afwachten wat het ondersteuningsmodel zal onderschrijven.

Sowieso ligt de focus in de toekomst meer op klas- en teamgerichte ondersteuning en op

het begeleiden van de leerkracht in aanpak naar het kind toe als naar individuele begeleiding toe. 

Mogelijk volgen er nog wijzigingen in de aanmeldprocedure. Met vragen kan u echter sowieso bij ons terecht

Voor wie?

Wij bieden professionele hulpverlening aan leerlingen met één van onderstaande gemotiveerde verslagen:

 • Basisaanbod:

       Leerlingen met een leerstoornis die de overstap maken van een BuBaO -school naar het gewoon onderwijs.

 • Type 4:
  Leerlingen met een motorische beperking, DCD, … 

 • Type 7:
  Leerlingen met een auditieve beperking of met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en dysfasie.

 • Type 9:
  Leerlingen met een autismespectrumstoornis.

 

Hoe aanmelden?

Onze procedure voor een GON-aanvraag:

 1. De school stelt vast dat een uitbreiding van zorg noodzakelijk is.  

 2. CLB en school doorlopen het zorgcontinuum

 3. Het CLB neemt contact met ons op.
  Dit kan:
      › telefonisch met de GON-coördinator Metten: 016/380666
      › via mail naar de GON-coördinator: gonwoudlucht@live.be

 4. Het CLB bezorgt de GON-coördinator het aanmeldingsformulier

 5. CLB maakt een gemotiveerd verslag op. Een digitale versie of kopie van deze documenten worden aan de GON-coördinator bezorgd.

 6. Er wordt een intakegesprek georganiseerd op de school waar de leerling onderwijs volgt.
      ›Hierop zijn alle partijen van het integratieteam aanwezig:
        ouders, school, CLB, GON-begeleider of -coördinator en
        externen.
      ›Intake omvat:
          - duiden van de GON
          - formuleren van concrete hulpvragen door de school, de ouders en de leerling
          - aanvullen en ondertekenen van het gemotiveerd verslag.

 7. Begin september neemt de GON-begeleider contact op met de ouders en de school voor de eigenlijke en concrete opstart van de GON-begeleiding. In overleg wordt er al dan niet nog een opstartvergadering georganiseerd.

 

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

 

 

Wat is ION?

ION staat voor "Inclusief ONderwijs". Dit bestaat erin om kinderen met speciale noden (bv. door een beperking) op te nemen in het gewone onderwijs. Daar volgen ze een aangepast traject en krijgen ze extra begeleiding. De nadruk in deze begeleiding ligt op sociale integratie. De leerling evolueert en leert dingen bij, maar op zijn/haar eigen tempo.

 

 

Wie heeft er recht op?

Leerlingen met een verslag type 2 kunnen gebruik maken van het inclusief onderwijs. Voorwaarde is wel dat de leerling het gewone onderwijs volgt of gaat volgen.
Inclusief onderwijs is er enkel in het lager of het secundair onderwijs (niet in de kleuterschool).

 

 

Hoe werkt ION?

Een leerling die inclusief onderwijs volgt heeft recht op 5,5 lesuren per week begeleiding van een ION-begeleider. Deze begeleiding kan zich op verschillende vlakken afspelen:

 

 • Leerkrachtgericht
  De ION-begeleider zal samen met de leerkracht bespreken wat mogelijk is in de les. Waar nodig zal de ION-begeleider ook de leerkracht ondersteunen bij het aanpassen van werkbladen of delen van de leerstof zodat ze duidelijk en begrijpbaar zijn voor de leerling.

 

 • Leerlinggericht
  De begeleiding zal meestal plaatsvinden in de klas. De begeleider kan helpen bij verduidelijking van de opdrachten en een optimale ondersteuning bieden in het functioneren in de klasgroep.

 

 • Oudergericht
  De ION-begeleider is ook een aanspreekpunt voor de ouders. In samenspraak met hen zal er overlegd worden waar de focus op het gebied van integratie zal liggen en wat de doelstellingen zijn waaraan zal gewerkt worden.

 

 

Hoe aanmelden?

Dit kan:
    › telefonisch met de GON/ION-coördinator Wendy De Kock/Patricia Metten/Kathleen Verfaillie: 016/380666
    › via mail naar de GON/ION-coördinator: gonwoudlucht@live.be

      

 

 

Contact

Kleuter en lager onderwijs:

GON/ION-coördinator: Wendy De Kock/PAtricia Metten/ Kathleen Verfaillie

016/380666

Mail: gonwoudlucht@live.be

 

 

bottom of page